Drukuj

Pokrycie kosztów anulowania biletów

WARUNKI I PRZEPISY

Pokrycie kosztów anulowania biletów zawiera i jest regulowana przez wymienione poniżej Warunki, Przepisy i Wyjątki, które dotyczą wszystkich rozdziałów niniejszego dokumentu. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do tego, że możemy nie uwzględnić wypadku ubezpieczeniowego w części lub w całości

I.    Następujące wyrazy i zwroty posiadają tylko wymienione poniżej znaczenie w każdej części dokumentu, gdzie są one podane pogrubioną czcionką.

Choroba – nieszczęśliwy wypadek, wskutek którego powstała konieczność leczenia w celu utrzymania przy życiu i/lub łagodzenia bólu, cierpień lub zranienia.

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku – uraz cielesny, zadany wyłącznie z zastosowaniem przemocy lub przypadkiem, w sposób zewnętrzny i widoczny, który jest bezpośrednią przyczyną śmierci lub trwałego pełnego czy częściowego inwalidztwa.

Pan/Pana/Panu (Pani/Pani/Pani) – oznacza właściciela biletu, który także nabył od nas Pokrycie kosztów anulowania biletów wraz z biletem

Lekarz – kwalifikowany praktykujący lekarz zarejestrowany przez właściwy organ zawodowy. Pan/Pani lub Pana/Pani bliscy krewni nie mogą być lekarzami.

Bliscy krewniPana/Pani małżonek, małżonka, partner cywilny (jeżeli prawo kraju rodzimego lub kraju, gdzie Państwo się znajdują, przewiduje rejestrację ślubu cywilnego jako równoważnika oficjalnego ślubu), brat lub siostra, rodzice lub przybrane rodzice, Pana/Pani dzieci (lub dzieci Pana/Pani małżonka/małżonki).

Ciąża fizjologiczna – objawy, które zwykle towarzyszą ciąży (w tym kolejnej ciąży), zwykle o charakterze lekkim i/lub tymczasowym (tzn. poranne mdłości, zmęczenie itd.), które nie stanowią zagrożenia zdrowotnego dla matki lub dziecka.

Poprzedni stan zdrowia – dowolne schorzenie, choroba lub uszkodzenie ciała (rozpoznane czy nie) w chwili rezerwacji biletu.

Bilet – zakupiony od nas ważny bilet.

My/Nas/Nasz – agencja turystyczna, która prowadzi witrynę internetową www.tripsta.pl, której dane identyfikacyjne są podane w Ogólnych Warunkach i Przepisach.

Wypadek – nagła choroba lub uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (jak to zostało podane powyżej), wyrządzony Panu/Pani lub Pana/Pani bliskim krewnym.

Wypadek który pokrywa usługa: Dowolne niespodziewane, przypadkowe, nieprzewidziane wydarzenie, które nie zostało zaplanowane przez Pana/Pani i/lub Pana/Pani bliskich krewnych, którego skutki są objęte usługą Pokrycie kosztów anulowania biletów, i który może uprawnić Pana/Pani i/lub Pana/Pani bliskich krewnych (zależnie od sytuacji) wyrównać koszty Pana/Pani biletu.

 

II. Ogólne warunki

а) Pan/Pani:

i) w chwili nabycia usługi pokrycia kosztów anulowania biletów nie może wiedzieć o dowolnym istotnym fakcie, wydarzeniu lub okoliczności, które mogą skutkować wypadkiem ubezpieczeniowym.

ii) musi podejmować wszelkie niezbędne środki w celu zapobiegania lub zmniejszenia roszczeń każdego wypadku ubezpieczeniowego.

b) Jeżeli nie wskazano inaczej:

i) do sporządzenia dokumentów oraz wszystkich rodzajów odpowiedniej komunikacji ma być stosowany język polski lub angielski;

ii) wszystkie sprawy, które mogą dotyczyć pokrycia kosztów anulowania biletów, jak również wyrównania kosztów zgodnie z niniejszymi warunkami i przepisami, w tym negocjacje i wykonanie, podlegają prawu Grecji, a Pan/Pani i my zgadzamy się podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Grecji.

III. Termin ważności pokrycia kosztów anulowania biletów

pokrycia kosztów anulowania biletów obowiązuje tylko dla lotu, dla którego została ona nabyta, i nabiera mocy prawnej w chwili dokonania zakupu (i wpłacenia odpowiednich opłat), a termin jej ważności upływa po zakończeniu rejestracji w pierwszym punkcie odprawy.

 

IV. Warunki obowiązywania pokrycia kosztów anulowania biletów

а) usługa obowiązuje wyłącznie pod warunkiem wpłacenia opłat za usługę i otrzymania biletu zgodnie z rezerwacją.

b) usługa obowiązuje pod warunkiem okazania zaświadczenia lekarskiego dla odpowiedniego dnia podróży, a także pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo.

 

V. Co obejmuje pokrycie kosztów anulowania biletów

a) Pokrycie kosztów anulowania biletów daje Ci prawo otrzymania zwrotu za zakupiony, ale niewykorzystany bilet w przypadkach poważnej choroby, nagłego uszczerbku na zdrowiu lub nagłej śmierci, dotyczących Ciebie lub osób z Twojej najbliższej rodziny, przez które podróż stałaby się niemożliwa lub straciłaby sens.

b) Otrzymasz zwrot ceny biletu, jeżeli nie będziesz w stanie odbyć podróży ze względu na którąś z poniższych okoliczności:

·         Nagła choroba lub przypadkowe urazy potwierdzone przez lekarza pracującego w szpitalu, dotyczące Ciebie lub członka Twojej najbliższej rodziny, które pojawiłyby się w okresie pomiędzy zakupem biletu a datą podróży i które wymagałyby hospitalizacji, pod warunkiem że okres hospitalizacji lub rekonwalescencji (określony przez lekarza pracującego w szpitalu) obejmuje datę podróży.

Wymieniona powyżej usługa jest udzielane: (i) w przypadku urazu wskutek nieszczęśliwego wypadku dla ludzi w dowolnym wieku, jak również (ii) w przypadku nagłej choroby tylko w tym przypadku, jeżeli Pana/Pani wiek lub wiek Pana/Pani bliskiego krewnego nie przekracza 70 lat.

·         Polisa obejmuję rezygnację z podróży z powodu poważnych powikłań, które powstały przed 36 tygodniem ciąży.

·         Śmierć Twoja lub członka Twojej najbliższej rodziny będąca rezultatem nagłej choroby lub urazu/wypadku, która miałaby natychmiastowy wpływ na Twoje plany dotyczące lotów.

c) jeżeli występują więcej niż jedna przyczyna anulowania biletu, przyczyna, która wystąpiła jako pierwsza lub została podana jako pierwsza ma być wykorzystywana jako przyczyna anulowania biletu.

d) pokrycie kosztów anulowania biletów obejmuje tylko wartość zakupu biletu, w tym opłatę serwisu, koszty opłaty bagażu i miejscówek.

e) pokrycie kosztów anulowania biletów nie obejmuje wartości kosztów dodatkowych, jak to opłata zakwaterowania w hotelu, wynajem samochodu itd.

 

VI. Czego nie obejmuje pokrycie kosztów anulowania biletów

Nie udzielimy odszkodowania w następujących przypadkach:

 • w przypadku choroby lub śmierci w wyniku pogorszenia się poprzedniego stanu zdrowia i/lub w wyniku choroby przewlekłej, na które można oczekiwać w ciągu terminu ważności usługi rezygnacji z podróży;
 • w przypadku choroby lub śmierci w wyniku wkroczenia chirurgicznego, zmiany leczenia lub leków dla poprzedniego stanu zdrowia;
 • w przypadku, jeżeli przeprowadzenie oględzin, leczenie lub odwiedzenie szpitala zostało zaplanowane przed rezerwacją biletu;
 • jeżeli objawy towarzyszące ciąży fizjologicznej o charakterze lekkim lub tymczasowym (jak np. poranne mdłości oraz zmęczenie), które nie stanowią zagrożenia zdrowotnego dla matki lub dziecka, w tym połączenie lekkich objawów, są jedyną przyczyną, która przeszkadza podróży;
 • w przypadku, jeżeli Pana/Pani lot został anulowany, zabroniony, odroczony, skrócony lub przeniesiony;
 • w przypadku, jeżeli Pan/Pani postanowił (-ła) zrezygnować z podróży lub Pana/Pani podróży przeszkadza inna przyczyna, nie przewidziana przez niniejsze warunki polisy ubezpieczenia rezygnacji z podróży;
  • jeżeli w razie anulowania biletu i złożenia podania o odszkodowanie, Pan/Pani nie złoży dokumentów potwierdzających przyczynę rezygnacji z podróży, jak np. zaświadczenie lekarskie od lekarza o chorobie i/lub doznaniu urazu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • w przypadku, jeżeli Pan/Pani musi zrezygnować z podróży w wyniku następujących okoliczności:
  • dowolnych następstw wojny, wtargnięcia, działań obcych wrogów, działań wojennych (niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana), wojny domowej, powstania, rewolucji, buntu, działań sił zbrojnych lub zaborczych, zamachu stanu, zamieszek, strajków, terroryzmu, zamiarów przestępczych lub aktów wandalizmu, konfiskaty, upaństwowienia, rekwizycji, zniszczenia lub uszkodzenia mienia według zarządzenia dowolnego rządu, administracji państwowej lub lokalnej;
  • dowolnej klęski żywiołowej (jak np. następujące zjawiska przyrody: trzęsienia ziemi i podwodne trzęsienia ziemi, wielka powódź (w tym wylew morza), wybuchy wulkanów, nietypowe cyklony sztormowe (w tym silne wiatry o prędkości ponad 135 km/godz.), tornado, pożary i huragany ze zjawiskami meteorologicznymi, ze znacznymi zmianami atmosfery, wybuchami energii elektrycznej, grzmotem, błyskawicami, wiatrem i ulewnym deszczem, śniegiem lub gradem);
  • wybuch choroby zakaźnej, wskutek czego rząd lub inny organ władzy w imieniu rządu wydał zakaz podróżowania.
  • epidemia chorób, w tym między innymi: choroby zakaźne układu oddechowego, ptasia grypa, gruźlica, gorączki krwotoczne (w tym gorączka Ebola i gorączka marburska), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, odra, zapalenie przyusznic lub różyczka;
  • pandemia grypy, w tym przypadku, jeżeli Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że zagrożenie sięgnęło poziomu «Fazy 5»;
 • w przypadku, jeżeli anulowanie biletu jest fałszywy lub sfałszowany i/lub Pan/Pani opiera swoje zgłoszenie o odszkodowanie na fałszywym lub sfałszowanym dokumencie, planie czy sprawozdaniu;
 • w przypadku, jeżeli przyczyna anulowania biletu jest następująca:
  • dowolne działanie dokonane z premedytacją przez Pana/Pani i/lub Pana/Pani najbliższych krewnych, jak np. nieuzasadnione zachowanie, uszkodzenie ciała lub samobójstwo, nieostrożne zachowanie, niedbalstwo lub popełnienie przestępstwa;
  • dowolny nieszczęśliwy wypadek, do którego doszło wtedy, gdy Pan/Pani znajdował się w stanie zamroczenia alkoholowego lub narkotycznego, pod wpływem substancji psychotropowych, stymulatorów oraz innych substancji, które są równoważne do tych wymienionych.

My nie będziemy opłacać:

 • opłat pobranych za zakup usługi; po zakupie usługi towarzyszące zakupowi opłaty nie podlegają odszkodowaniu;
 • kosztów transportowych i towarzyszących im wydatków (pod warunkiem, że wydatki transportowe nie są częścią łącznej wartości biletu) lub dowolnych innych kosztów, oprócz wartości zakupu biletu (w tym wartości usług);
 • dowolnych kosztów poniesionych przez Pana/Pani w celu złożenia lub zapewnienia dowodów dla podania o otrzymanie odszkodowania.

VII. Tryb zgłoszenia wypadku i otrzymania odszkodowania

а) Pan/Pani musi zawiadomić nas o wystąpieniu wypadku wysyłając list pod adres poczty elektronicznej claims@tripsta.pl, załączając dokumenty potwierdzające przyczynę rezygnacji z podróży, a także odpowiednią dokumentację, lub Zadzwoń, w celu uzyskania informacji o trybie wypłaty odszkodowania, w terminie nie później od trzydziestu (30) dni z dnia podróży.

b) jeżeli występują więcej niż jedna przyczyna wypadku, przyczyna, która została podana jako pierwsza i jest potwierdzona dokumentalnie, ma być wykorzystywana jako podstawowa przyczyna dla odszkodowania.

 

VIII. Dokumenty, które musza być złożone w razie wystąpienia wypadku

a) konieczną i ważną wymogą do Pana/Pani w celu uzyskania uprawnienia do odszkodowania wartości biletu jest udzielenie nam dokumentów potwierdzających przyczynę rezygnacji z podróży, jak również udzielenie dokumentacji towarzyszącej.

b) zależnie od charakteru przyczyny anulowania biletu, Pana/Pani muszą swoim kosztem złożyć co następuje:

-       Dokumenty potwierdzające incydent / przyczynę roszczenia, takie jak formularz przyjęcia do szpitala, akt zgonu lub potwierdzenie od lekarza leczącego pacjenta w szpitalu, z podaniem daty wystąpienia zdarzenia, przyczyny, dokładnej diagnozy, wywiadu lekarskiego, przepisanego leczenia i faktu, że ten stan zdrowia nie pozwalał pacjentowi lub jego krewnym na podróż w ustalonym terminie.

-       Dowolne dodatkowe rozsądne dowody, których zapotrzebujemy.

c) jeżeli do rezygnacji z podroży doszło z powodu nieszczęśliwego wypadku, który zdarzył się bliskiemu krewnemu, Pan/Pani musi złożyć dokument potwierdzający pokrewieństwo pomiędzy Panem/Pani a wymienionym krewnym (akt urodzenia/wchodzenia do rodziny dla każdego uczestnika).

d) wszystkie dokumenty musza być otrzymane nie później od 30 (trzydziestu) dni z dnia zawiadomienia nam o wystąpieniu wypadku.

 

IX. Odszkodowanie

a) Odszkodowanie ma być wypłacone w ciągu trzydziestu (30) dni z dnia otrzymania pełnych i wystarczających dowodów naszego obowiązku wypłaty zgodnie z niniejszymi warunkami i przepisami i od chwili powstania możliwości ustalenia kwoty odszkodowania.

b) Odszkodowanie może być wypłacone na kartę kredytową, której numer był wykorzystywany do nabycia usługi. Jeżeli gwarancja zwrotu kosztów została nabyta w inny sposób, Pan/Pani otrzyma wskazówki w sprawie zgłoszenia aktualnych rekwizytów bankowych.

X. Anulowanie zakupu

Przysługuje prawo do anulowania zakupionego pakietu pokrycia kosztów w ciągu 14 dni po dokonaniu zakupu i otrzymania zwrotu w ciągu 15 dni z dnia otrzymania zawiadomienia o anulowaniu. Aczkolwiek, ze względu na procedury bankowe, zwrot może potrwać 7-10 dodatkowych dni zanim kwota pojawi się na wyciągu bankowym. Zwrot zostanie wypłacony za pomocą karty kredytowej lub przelewem pieniędzy na konto bankowe.