Drukuj

Tanie ubezpieczenie podróżne – Warunki ubezpieczenia podróżn

 

PROGRAM UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY

Globy Classic
 
WARUNKI UBEZPIECZENIA
 
§ 1. DEFINICJE:
 
Dla celów niniejszych Warunków Ubezpieczenia przyjmuje się, że następujące terminy będą posiadały znaczenie jak
poniżej:
UBEZPIECZONY: Osoba objęta ubezpieczeniem zgodnie z niniejszą polisą oraz każda osoba działająca w jej/jego imieniu.
W odniesieniu do osób, które ukończyły 70 rok życia stosuje się pełen zakres ubezpieczenia z wyłączeniem zdarzeń
związanych ze zdrowiem.
UBEZPIECZYCIEL: Grecki oddział holenderskiego ubezpieczyciela AGA International S.A., z siedzibą pod adresem 10
Premetis Street, 17342 Agios Dimitrios, Attika, Grecja, tel.: + 48.22.490.8532.
PODRÓŻ: Podróż do dowolnej części świata, z wyjątkiem destynacji, których Ubezpieczyciel zdecydował się nie
obejmować ochroną ze względu na wytyczne dotyczące podróżowania do nich, trwająca do 30 (trzydziestu) dni, przy
wykorzystaniu profesjonalnego przewoźnika, w celach zawodowych lub rekreacyjnych, której cel i planowane przystanki
pośrednie zostały określone w chwili zawierania Umowy.
EUROPA: Geograficzny rejon Europy oraz kraje leżące w basenie Morza Śródziemnego.
AMERYKA PÓŁNOCNA: Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada.
ŚWIAT: Pozostała część świata, z wyłączeniem Europy i Ameryki Północnej.
CZŁONEK/CZŁONKOWIE RODZINY: Małżonek, dzieci, rodzice, teściowie i rodzeństwo Ubezpieczonego.
GLOBY: Jeden z wybranych programów ubezpieczenia w podróży gwarantowanych przez Ubezpieczyciela, za który
została opłacona odpowiednia składka ubezpieczeniowa.
UMOWA: Niniejsza Umowa Ubezpieczenia.
ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE: Okoliczności lub zdarzenie, takie jak nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
lub inne zdarzenie wyraźnie objęte niniejszą Umową.
CHOROBA: Nagłe zdarzenie, które wystąpiło w trakcie Podróży, wymagające leczenia w celu ratowania życia lub
złagodzenia bólu, cierpienia lub opatrzenia i gojenia ran.
SZPITAL: Organizacja zajmująca się przyjmowaniem i zapewnieniem opieki pacjentom w celu postawienia diagnozy i
leczenia.
POJAZD: Samochód lub motocykl wykorzystywany przez Ubezpieczonego w celu dotarcia do pierwszego punktu
wyjazdu/wylotu z miejsca zameldowania lub zamieszkania, nie starszy niż 10 lat.
BAGAŻ: Mienie osobiste wykorzystywane przez Ubezpieczonego podczas Podróży.
PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE: Aparaty fotograficzne, sprzęt telefoniczny, audio-wideo, elektroniczny, stereo wraz z
akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi, antyki, biżuteria, zegary, kamienie szlachetne, przedmioty wykonane ze złota,
srebra lub innych metali szlachetnych lub zawierające takie metale, futra, tkaniny jedwabne i perfumy.
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK: Obrażenia fizyczne spowodowane wyłącznie działaniem gwałtownych, nieprzewidzianych,
zewnętrznych i widzialnych czynników, w trakcie Podróży Ubezpieczonego, stanowiące wyłączną przyczynę śmierci
Ubezpieczonego lub trwałego całkowitego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu.
FRANSZYZA REDUKCYJNA: Kwota nieobjęta ubezpieczeniem, odejmowana w pierwszej kolejności przed dokonaniem
wypłaty z odpowiedniej kwoty ubezpieczenia.
KATASTROFA NATURALNA: Wszelkie klęski żywiołowe (bez ograniczeń) spowodowane działaniem żywiołów, takie jak
trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, burze, wybuchy wulkanów, powodzie itd.
WOJNA: Działania wojenne lub użycie sił zbrojnych dowolnego narodu lub grupy plemiennej iz pobudek gospodarczych,
geograficznych, nacjonalistycznych, politycznych, rasowych, religijnych lub innych.
AKT TERRORU: Faktyczne użycie lub groźba użycia środków, siły lub przemocy bezpośrednio lub pośrednio mających na
celu spowodowanie szkód, obrażeń lub niepokojów społecznych, wymierzonych w ludzkie zdrowie, mienie lub majątek lub
rząd danego kraju, w celu osiągnięcia celów finansowych, nacjonalistycznych, politycznych, rasowych lub innych.
STRAJK: Każda forma działań, zakłóceń lub niepokojów pracowniczych mających na celu przeszkodzić w świadczeniu
usług lub wykonywaniu pracy lub je zakłócić.
 
§ 2. ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ
 
W razie wypadku lub choroby Ubezpieczonego wymagających hospitalizacji, Ubezpieczony lub osoba działająca w jego
imieniu winna niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem pod numerem telefonu + 48.22.490.8532 (24 godziny na
dobę), w celu potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej, aby umożliwić bezpośrednie pokrycie wydatków; w przeciwnym
razie Ubezpieczyciel może odmówić ich pokrycia. W przypadku każdego innego Zdarzenia Ubezpieczeniowego,
Ubezpieczony winien skontaktować się z Ubezpieczycielem w ciągu 30 (trzydziestu) dni od Zdarzenia Ubezpieczeniowego,
podając:
  •  numer certyfikatu ubezpieczenia oraz informacje w nim zawarte;
  •  opis Zdarzenie Ubezpieczeniowego;
  •  oryginały Informacji Medycznej oraz rachunków lub faktur;
  •  oryginały dokumentów związanych ze zdarzeniem.
Wszelkie brakujące dokumenty związane ze zdarzeniem zostaną pozyskane na koszt Ubezpieczonego.
 
§ 3. WARUNKI UBEZPIECZENIA
 
Globy opiera się na Dyrektywach, Zaleceniach, Zasadach, Warunkach i Wyłączeniach przedstawionych w niniejszej
Umowie, które mają zastosowanie do wszystkich jej części. Niezastosowanie się do nich może spowodować, że
Ubezpieczyciel może odmówić pokrycia roszczenia w części lub w całości.
 
Część 1. Początek i Okres Ubezpieczenia
 
1.1 Ochroną Ubezpieczeniową objęte jest więcej niż jedno Zdarzenie Ubezpieczeniowe w trakcie Podróży, o ile nie w
Umowie nie zamieszczono klauzuli stanowiącej inaczej.
1.2 Ochrona Ubezpieczeniowa w odniesieniu do Pojazdu rozpoczyna się z chwilą wyruszenia w Podróż z miejsca
zameldowania lub zamieszkania i kończy się z chwilą dotarcia do pierwszego miejsca wyjazdu/wylotu.
1.3 Ochrona Ubezpieczeniowa w pozostałym zakresie rozpoczyna się z chwilą wyjazdu/wylotu z kraju zamieszkania lub
zameldowania w Podróż i wygasa z chwilą powrotu z Podróży do kraju stałego zameldowania.
 
Część 2. Warunki ogólne
 
2.1 Podczas Podróży w granicach Unii Europejskiej, Ubezpieczony winien korzystać z formularza Retributive Agreement
of Health Unii Europejskiej. W celu uzyskania informacji na temat sposobów otrzymania formularza Ubezpieczony
może kontaktować się z Ubezpieczycielem.
2.2 Jeżeli Ubezpieczony wymaga natychmiastowej opieki medycznej, Ubezpieczyciel musi zostać powiadomiony
niezwłocznie.
2.3 W przypadku śmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo żądania wyników sekcji zwłok przed
lub po pochówku, na koszt prawnych przedstawicieli Ubezpieczonego.
2.4 W przypadku konieczności transportu medycznego, wykorzystane zostaną wyłącznie regularne środki transportu z
miejsca, które jest dla nich dostępne.
2.5 Sumy ubezpieczenia w ramach programu Globy są podane w euro. Koszty poniesione poza Europą będą
refundowane w walucie lokalnej w przeliczeniu po oficjalnym kursie wymiany waluty danego kraju względem euro na
dzień transakcji.
2.6 Świadczenie za każde Zdarzenie Ubezpieczeniowe nie może przekroczyć kwoty wskazanej w Części 5 (Tabela Sum
Ubezpieczenia) dla danego rodzaju ubezpieczenia oraz danego Ubezpieczonego, po zastosowaniu obwiązującej
Franszyzy Redukcyjnej oraz po odjęciu kwoty wypłaconej przez innego ubezpieczyciela lub stronę trzecią, do
faktycznego udziału szkody w łącznej kwocie odszkodowania.
2.7 Ubezpieczony winien zezwolić przedstawicielom Ubezpieczyciela na zbadanie go i sprawdzenie informacji
medycznych oraz udostępnić wszelkie materiały i dokumenty, które mogą ułatwić ocenę Zdarzenia
Ubezpieczeniowego.
2.8 W przypadku Zdarzenia Ubezpieczeniowego, Ubezpieczony winien zawiadomić Ubezpieczyciela w celu
aktywowania ochrony oraz przekazania informacji o odszkodowaniu lub świadczeniach przysługujących mu od stron
trzecich.
2.9 W przypadku, gdy Zdarzenie Ubezpieczeniowe objęte niniejszą Umową jest również objętę ubezpieczeniem na mocy
innej umowy ubezpieczenia lub ochroną świadczoną przez stronę trzecią, Ubezpieczyciel wypłaci należne
świadczenie w części proporcjonalnej jako ostatni, do wysokości - w ramach łącznej sumy ubezpieczenia -
odpowiedniej sumy ubezpieczenia według Tabeli Sum Ubezpieczenia dla wybranego programu Globy.
2.10 Ubezpieczony jest zobowiązany stosować się do Dyrektyw, Zaleceń, Zasad, Warunków i Wyłączeń
przedstawionych w niniejszej Umowie, aby uniknąć odrzucenia roszczenia.
2.11 Ubezpieczony jest zobowiązany pomóc Ubezpieczycielowi w odzyskaniu wszelkich płatności dokonanych a objętych
ochroną na mocy innej umowy ubezpieczenia lub strony trzeciej.
2.12 Ubezpieczony winien zwrócić Ubezpieczycielowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania wszelkie sumy
wypłacone lub zagwarantowane w jej/jego imieniu, ale faktycznie nieobjęte niniejszą Umową.
2.13 Nie dopuszcza się zwrotu składki po okresie odstąpienia od umowy lub po wygaśnięciu niniejszej Umowy lub po
dacie wejścia w życie ochrony świadczonej na mocy niniejszej Umowy.
2.14 Ubezpieczony nie powinien przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności skutkującej nałożeniem zobowiązań na
Ubezpieczyciela bez wcześniejszej zgody Ubezpieczyciela.
2.15 Ubezpieczyciel ma prawo z mocy prawa regulować wszystkie kwestie wynikające z roszczeń lub związane z
roszczeniami w imieniu Ubezpieczonego.
2.16 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje Zdarzeń Ubezpieczeniowych wynikłych na skutek niepodjęcia przez
Ubezpieczonego odpowiedzialnych i roztropnych działań w celu uniknięcia go lub na skutek braku należytej troski o
posiadane mienie.
2.17 Ubezpieczenie zostanie anulowane w przypadku, gdy wobec Ubezpieczonego zostanie wszczęte postępowanie w
sprawie domniemanego sfałszowania, bezprawnej symulacji lub podania nieprawdziwych informacji w sprawie
okoliczności lub materiałów.
2.18 Ubezpieczony nie będzie uczestniczył w podejmowaniu decyzji co do wyboru i kolejności zaspokajanych roszczeń.
Wszelkie takie decyzje zostaną podjęte wyłącznie przez Ubezpieczyciela.
2.19 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń, zobowiązań, porozumień, umów, wydatków, żądań,
cesji lub przelewu świadczeń wynikających z niniejszej Umowy ubezpieczenia.
2.20 Ubezpieczony musi stosować się do zaleceń i informacji Ubezpieczyciela przekazywanych w związku z
postępowaniem w sprawie Zdarzenia Ubezpieczeniowego oraz nie może negocjować, dokonywać zapłaty tytułem,
organizować ani uznawać żadnych roszczeń bez wcześniejszej wyraźnej zgody Ubezpieczyciela.
2.21 Ubezpieczyciel może działać w imieniu Ubezpieczonego w celu odzyskania lub zapewnienia wypłaty odszkodowania
od stron trzecich z tytułu Zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego Umową. Odzyskana suma przechodzi na rzecz
Ubezpieczyciela.
2.22 Ubezpieczony (w zależności od Zdarzenia Ubezpieczeniowego) winien zachować wszelkie zniszczone przedmioty
lub niewykorzystane bilety i przedłożyć je Ubezpieczycielowi.
2.23 Ubezpieczyciel zarządza informacjami i danymi osobowymi Ubezpieczonego zgodnie z dyrektywami Komitetu ds.
Ochrony Danych Osobowych.
2.24 Wszelkie świadczenia na mocy niniejszej Umowy będą wypłacane wyłącznie przez Ubezpieczyciela i będą
obejmować bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, bilety kolejowe, promowe lub autobusowe w pierwszej klasie.
2.25 Umowa podlega prawu greckiemu oraz będzie interpretowane i wchodzi w życie zgodnie z tym prawem. Wersja w
języku angielska Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Tabeli Sum Ubezpieczenia ma pierwszeństwo przed
wersjami tych dokumentów sporządzonymi w innych językach. W przypadku sporu pomiędzy Ubezpieczycielem a
Ubezpieczonym dotyczącego interpretacji Umowy, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd grecki w
Atenach.
 
§ 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 
Część 1. Zdarzenia medyczne w przypadku, gdy Ubezpieczony:
 
1.1 Podejmuje podróż wbrew zaleceniom lekarza lub fizjoterapeuty.
1.2 Podejmuje podróż w celu uzyskania konsultacji lub diagnozy medycznej, w celu poddania się zabiegowi
chirurgicznemu, w celu poddania się badaniu lub dobrowolnemu usunięciu ciąży.
1.3 Był świadomy stanu zdrowia lub choroby swojej lub innych osób, które mogą mieć wpływ na ustalenia związane z
podróżą przed ich podjęciem.
1.4 Cierpi na chorobę psychiczną lub uraz psychiczny lub emocjonalny, depresję lub strach przed lataniem lub podróżą.
1.5 Oczekuje na hospitalizację.
1.6 Posiada wyznaczony termin porodu w ciągu 4 (czterech) miesięcy licząc od daty powrotu z Podróży.
1.7 Uzyskał diagnozę dotyczącą choroby terminalnej.
1.8 Cierpi na skutek Zdarzenia Ubezpieczeniowego w wyniku hospitalizacji lub leczenia świadczonego przed
rozpoczęciem Podróży, którego skutki będą trwać nadal w trakcie Podróży.
 
Część 2. Pozostałe Zdarzenia Ubezpieczeniowe wynikające bezpośrednio lub pośrednio z:
 
2.1 Anulowania po zakończeniu procedury check-in lub w wyniku Strajku dowolnej ze stron, organizacji lub firm
zaangażowanych w organizację Podróży.
2.2 Szkód lub roszczeń spowodowanych umyślnie lub w wyniku zaniedbania Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi
on odpowiedzialność.
2.3 Zdarzeń Ubezpieczeniowych niezgłoszonych Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni od ich wystąpienia.
2.4 Zdarzeń Ubezpieczeniowych wymagających sporządzenia protokołu policji, dla których nie przedłożono kopii takiego
raportu potwierdzonego przez władze lokalne lub w odniesieniu do których raport taki nie został przedłożony
władzom lokalnym w ciągu 24 godzin od wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego.
2.5 Zakupów przedmiotów bez odpowiednich dokumentów potwierdzających ich nabycie.
2.6 Szkód, anulowania i niezastosowania się do zobowiązań lub innych problemów mających wpływ na niezakłóconą
realizację Podróży z powodu upadłości, niewypłacalności lub trudności ekonomicznych przedsiębiorstwa lub osoby
zaangażowanej w realizację Podróży.
2.7 Szkód spowodowanych emisją lub wyciekiem lub rozlaniem pyłów, cieczy, żywności lub olejów z owadów, ciem, moli
lub pasożytów w Bagażu Ubezpieczonego.
2.8 Szkód, pęknięć, zadrapań lub niewłaściwego działania Przedmiotów Wartościowych, sprzętu, przedmiotów
wrażliwych, materiałów audio-wideo, okularów optycznych lub słonecznych, protez zębowych, mostków
protetycznych, aparatów słuchowych i protez umieszczonych w Bagażu.
2.9 Szkód spowodowanych przez Katastrofy Naturalne.
2.10 Promieniowania lub infekcji spowodowanych promieniowaniem, działaniem paliwa jądrowego lub odpadów
jądrowych, eksplozji jądrowych, radioaktywnych substancji toksycznych lub materii wykorzystanej w podzespołach
jądrowych.
2.11 Wojny, wojny domowej, inwazji, przewrotu, rewolucji, wykorzystania sił zbrojnych, aktu terroru lub próby
udaremnienia lub złagodzenia aktu terroru .
2.12 Zawodowego uprawiania przez Ubezpieczonego gier lub sportów lub jego uczestnictwa w zawodach lub próbach lub
treningach do takich gier lub sportów lub uprawiania przez niego latania, sportów niebezpiecznych lub
ekstremalnych, wspinaczki, eksploracji i nurkowania, myślistwa, jego uczestnictwa w lotach lub treningach jako pilot
lub jako członek załogi statku powietrznego lub pływającego.
2.13 Wykorzystanie Pojazdów, do prowadzenia których Ubezpieczony nie posiada odpowiednich uprawnień.
2.14 Celowego wystawienia się przez Ubezpieczonego na wyjątkowe lub nieuzasadnione niebezpieczeństwo (z wyjątkiem
wysiłków mających na celu ratowanie ludzkiego życia), autodestrukcji, samobójstwa, usiłowania popełnienia
samobójstwa lub celowego samookaleczenia.
2.15 Niezorganizowanych podróży lądowych wewnątrz kontynentu azjatyckiego lub afrykańskiego (z wyłączeniem podróży
koleją).
2.16 Uczestnictwa Ubezpieczonego w działaniach wojennych, służbie wojskowej w siłach zbrojnych lub uczestnictwa w
działaniach przestępczych.
2.17 Użycia lub zastrzyku leków (z wyjątkiem przepisanych przez lekarza specjalistę, z wyłączeniem substytutów
narkotyków lub substancji odurzających), alkoholizmu, zatrucia lub użycia przez Ubezpieczonego w/w substancji w
sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
2.18 Ran, chorób lub śmierci Ubezpieczonego będących skutkiem chorób przenoszonych drogą płciową, zakażenia
wirusem HIV, AIDS lub zespołu związanego z AIDS (ARC) lub ich odmian.
2.19 Zdarzeń Ubezpieczeniowych bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych epidemią lub pandemią.
 
 
Część 3. Ubezpieczyciel zaprzestanie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz Ubezpieczonego
w odniesieniu do:
 
3.1 Wydatków poniesionych w skutek Zdarzenia Ubezpieczeniowego niezgłoszonego Ubezpieczycielowi, dla których w
konsekwencji powyższego Ubezpieczony nie uzyskał akceptacji pokrycia przez Ubezpieczyciela.
3.2 Dobrowolnego wyjazdu bez uprzedniej zgody personelu medycznego ośrodka pierwszej pomocy medycznej lub
szpitala.
3.3 Odrzucenia proponowanego przez Ubezpieczyciela transportu lub repatriacji przez Ubezpieczonego lub przez stronę
trzecią działającą w jej/jego imieniu.
 
§ 5. TABELA SUM UBEZPIECZENIA
 
 
Limity Ubezpieczenia na osobę
RODZAJ UBEZPIECZENIA 1. KOSZTY ASSISTANCE, OPIEKI MEDYCZNEJ I HOSPITALIZACJI
Ochroną Ubezpieczeniową objęte są nagła choroba (dla Ubezpieczonych, którzy nie ukończyli 70. roku życia) i nieszczęśliwe wypadki,
którym uległ Ubezpieczony lub Członek Rodziny Ubezpieczonego.
Transport w celu przewiezienia Ubezpieczonego do najbliższego ośrodka ratownictwa medycznego lub szpitala w wyniku Zdarzenia Ubezpieczeniowego w trakcie Podróży, w przypadku którego nie jest możliwe leczenie w miejscu jego wystąpienia.
1,000 euro
Transport z ośrodka ratownictwa medycznego do najbliższego szpitala w następstwie Zdarzenia Ubezpieczeniowego w trakcie Podróży, o ile hospitalizacja Ubezpieczonego jest konieczna.  Franszyza redukcyjna: 50 euro.
Bez ograniczeń
Koszty leczenia lub hospitalizacji Ubezpieczonego do 30 dni od wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego lub do chwili wydania przez lekarzy opinii zezwalającej na kontynuowanie Podróży przez Ubezpieczonego.  Franszyza redukcyjna: 75 euro.
30 000 euro
Koszty biletu powrotnego dla osoby towarzyszącej na podróż do miejsca pobytu Ubezpieczonego, aby umożliwić osobie towarzyszącej towarzyszenie Ubezpieczonemu w trakcie repatriacji w przypadku, gdy przewiduje się, że hospitalizacja Ubezpieczonego potrwa dłużej niż 7 dni lub 48 godzin w przypadku, gdy Ubezpieczony jest osobą niepełnoletnią lub niepełnosprawną.
750 euro
Koszty zakwaterowania osoby towarzyszącej do 5 dni w przypadku repatriacji.
100 euro
na każdy dzień
Skrócenie Podróży Ubezpieczonego w przypadku, gdy jest to konieczne w następstwie hospitalizacji w trakcie Podróży, przy pomocy środków i w terminach odbiegających od pierwotnie zaplanowanych.
Bez ograniczeń
Repatriacja najbliższych Członków Rodziny Ubezpieczonego w następstwie skrócenia Podróży Ubezpieczonego lub repatriacji zwłok Ubezpieczonego, jeśli są również objęci ubezpieczeniem.
Bez ograniczeń
Koszty podróży osoby towarzyszącej do miejsca pobytu Ubezpieczonego w celu towarzyszenia niepełnoletnim Członkom Rodziny towarzyszącym Ubezpieczonemu w Podróży, którym Ubezpieczony nie może zapewnić opieki w następstwie Zdarzenia Ubezpieczeniowego.  Ochroną Ubezpieczeniową objęte są koszty zmiany daty powrotu osób niepełnoletnich podanych na biletach.
Bez ograniczeń
Koszty tłumacza w przypadku konieczności komunikacji w trakcie hospitalizacji Ubezpieczonego podczas Podróży.
1,000 euro
Tłumaczenie dokumentacji medycznej Ubezpieczonego, jeśli jest to wymagane, w przypadku hospitalizacji podczas Podróży, z języków: greckiego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego.
Bez ograniczeń
Koszty biletów niezbędnych w następstwie skrócenia Podróży dla Ubezpieczonego i jednej osoby towarzyszącej podróżującej z Ubezpieczonym, również objętej ochroną ubezpieczeniem, związanego ze śmiercią najbliższego Członka Rodziny Ubezpieczonego lub hospitalizacji najbliższego Członka Rodziny Ubezpieczonego, co do której przewiduje się, że potrwa ponad 7 dni.
750 euro
Zwrot kosztów leczenia do 30 dni od repatriacji w następstwie hospitalizacji w wyniku Zdarzenia Ubezpieczeniowego podczas Podróży, zaleconej przez lekarza prowadzącego w szpitalu.
500 euro
Koszty dostarczenia lekarstw związanych z przewlekłą chorobą Ubezpieczonego podczas Podróży, jeśli lekarstwa te nie mogą zostać dostarczone lokalnie.  Dostawa zostanie zrealizowana w ścisłej zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi importu lekarstw kraju, w którym przebywa Ubezpieczony, z zastrzeżeniem, że w kraju tym nie jest dostępny zamiennik danego lekarstwa.  Ochroną Ubezpieczeniową nie są objęte koszty zakupu lekarstw.
Bez ograniczeń
Koszty repatriacji (wyłącznie transportu) zwłok Ubezpieczonego w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie Zdarzenia Ubezpieczeniowego podczas Podróży.
Bez ograniczeń
Koszty biletu powrotnego i zakwaterowania Członka Rodziny podczas transportu zwłok Ubezpieczonego.
900 euro
Telefoniczna konsultacja medyczna dla Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego podczas Podróży.
Świadczenie bez ograniczeń
Konsultacja medyczna dla Członków Rodziny Ubezpieczonego podczas jej/jego Podróży.
Lokalizacja, rekomendacja i - o ile to konieczne - komunikacja z najbliższym lekarzem, specjalistą, ośrodkiem ratownictwa medycznego i szpitalem w przypadku Zdarzenia Ubezpieczeniowego podczas Podróży Ubezpieczonego.
Komunikacja z Członkiem Rodziny w przypadku Zdarzenia Ubezpieczeniowego podczas Podróży Ubezpieczonego.
 
 
 
Limity Ubezpieczenia na osobę
RODZAJ UBEZPIECZENIA 2. BAGAŻ
Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia Bagażu Ubezpieczonego powierzonego przewoźnikowi w skutek pożaru, eksplozji, pęknięcia lub rabunku lub utraty przez oficjalnego przewoźnika.  Limit odszkodowania wynosi 350 euro na bagaż.  Maksymalna kwota odszkodowania na jeden przedmiot przewożony w bagażu lub sam bagaż wynosi 150 euro.  Odszkodowanie za każdą sztukę bagażu zostanie wypłacone w oparciu o jej faktyczną wartość w momencie wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego z uwzględnieniem jej zużycia, według oryginalnego dowodu zakupu lub ceny podobnych przedmiotów w przypadku braku oryginalnego dowodu zakupu.
500 euro
Odszkodowanie z tytułu zakupu artykułów pierwszej potrzeby wynikającego z opóźnienia bagażu powierzonego przewoźnikowi o więcej niż 6 godzin od czasu przybycia Ubezpieczonego do pierwszej destynacji na trasie Podróży.  Alternatywnie, odszkodowanie z tytułu kosztów wysyłki do Ubezpieczonego bagażu o wadze do 20 kg wynikającej z opóźnienia bagażu powierzonego przewoźnikowi o więcej niż 12 godzin od czasu przybycia Ubezpieczonego do pierwszej destynacji na trasie Podróży.
100 euro
ISTOTNE OGÓLNE ZALECENIA I ZOBOWIĄZANIA
1.      Przedmioty Wartościowe, pieniądze i ważne dokumenty nie powinny być umieszczane w Bagażu powierzanym przewoźnikowi.
2.      Przedmioty Wartościowe, pieniądze, dokumenty i przedmioty osobiste nie powinny być pozostawiane bez opieki lub pod opieką osób nieznajomych.
3.      Jeżeli Ubezpieczony podczas Podróży przewozi przedmioty o wyjątkowej wartości, powinny one być objęte odrębną umową ubezpieczenia, ponieważ ubezpieczenie w ramach program Globy ich nie obejmuje.
4.      Ubezpieczony nie powinien mieć przy sobie więcej gotówki niż jest to konieczne, w zamian używając Czeków Podróżnych, oraz powinien korzystać z sejfów, jeśli takowe są dostępne.
5.      W przypadku utraty, kradzieży, uszkodzenia lub niedostarczenia bagażu Ubezpieczony musi niezwłocznie zażądać od przewoźnika (linii lotniczej itp.) lub jego oficjalnego przedstawiciela Protokołu Niezgodności Mienia oraz pisemnego potwierdzenia odszkodowania lub innego świadczenia.  W większości przypadków linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za utratę, kradzież lub uszkodzenie bagażu do wysokości 20 dolarów za 1 kg powierzonego bagażu i do 400,00 dolarów za bagaż podręczny.
RODZAJ UBEZPIECZENIA 3. DODATKOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
Przekaz pieniężny w sposób wskazany przez Ubezpieczonego podczas Podróży w przypadku utraty lub kradzieży lub problemów prawnych Ubezpieczonego w następstwie Zdarzenia Ubezpieczeniowego podczas Podróży, z zastrzeżeniem gwarancji zwrotu przekazanej kwoty w ciągu 30 dni od daty jej przekazania.
1,000 euro
Dostarczenie informacji kontaktowych w przypadku utraty lub kradzieży kart kredytowych lub Czeków Podróżnych Ubezpieczonego podczas Podróży w celu umożliwienia podjęcia kroków mających na celu ich zablokowanie lub wydanie ich duplikatów.
Świadczenie bez ograniczeń
Odszkodowanie z tytułu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem połączeń z telefonu naziemnego z Globy w przypadku wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego podczas Podróży.
300 euro
Koszty 1 noclegu Ubezpieczonego oraz maksymalnie 1 osoby towarzyszącej również objętej ubezpieczeniem w hotelu w przypadku, gdy w zaplanowanym terminie Ubezpieczony nie może o wymaganej porze wyruszyć w drogę powrotną z Podróży w wyniku kradzieży lub utraty dokumentów urzędowych niezbędnych w drodze powrotnej.
75 euro
na osobę
750 euro
na Podróż
Koszty naprawy na miejscu lub holowania do najbliższego warsztatu w przypadku awarii Pojazdu Ubezpieczonego w drodze do miejsca rozpoczęcia Podróży w miejscu zameldowania lub zamieszkania Ubezpieczonego.  Ochroną Ubezpieczeniową nie jest objęte spóźnienie na wyjazd/wylot z powodu awarii.
130 euro
Odszkodowanie z tytułu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z korzystaniem z taksówki z miejsca awarii Pojazdu Ubezpieczonego w związku z holowaniem Pojazdu, jeśli jest to konieczne w celu dotarcia do punktu rozpoczęcia Podróży na czas.  Ochroną Ubezpieczeniową nie jest objęte spóźnienie na wyjazd/wylot z powodu awarii.
75 euro
RODZAJ UBEZPIECZENIA 4. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
Odszkodowanie na rzecz uposażonych w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas Podróży, lub
30 000 euro
Odszkodowanie na rzecz Ubezpieczonego z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku podczas Podróży w wysokości proporcjonalnej do stopnia uszczerbku, przyjmując wskazaną kwotę ubezpieczenia jako 100%.
30 000 euro
Górna wartość Ochrony Ubezpieczeniowej dla Rodzaju Ubezpieczenia 4 (Nieszczęśliwy Wypadek) wynosi 240 000 euro na jedno Zdarzenie Ubezpieczeniowe i na jedną Podróż łącznie dla wszystkich osób ubezpieczonych w Podróży.
 
 
 
 
 
TRAVEL INSURANCE PROGRAM
Globy Classic
 
TERMS & CONDITIONS
 
SECTION 1. DEFINITIONS:
 
The following terms shall have the following meanings in these policy conditions:
INSURED: The person insured by this policy and anyone acting on his/her behalf. For Insured persons older than 70 years
old all the covers apply except health related Incidents.
INSURER/INSURANCE COMPANY: The Greek branch of the insurance company AGA International S.A., located at 10
Premetis Street, 17342 Agios Dimitrios, Attika, Greece, tel: + 48.22.490.8532.
ΤRAVEL/JOURNEY: Travel to any part of the world with the exception of destinations which the insurance company has
selected not to cover due to travel directives, with duration up to 30 (thirty) days, using an approved official carrier, for
professional or recreation purpose and with destination and scheduled intermediate stops which are stated during the time
of issue of the Contract.
EUROPE: The Geographic region of Europe and the countries bordering the Mediterranean Sea.
NORTH AMERICA: USA and Canada
WORLD: The remaining world, besides Europe and North America.
FAMILY: The spouse, the children, the parents, the parents-in-law and the siblings of the Insured.
GLOBY: One of the selected travel insurance programs underwritten by the insurance company, for which the
corresponding premium has been paid.
CONTRACT: The present insurance Contract.
INCIDENT: Any state or occurrence, such as sudden illness or accident or any other incident covered explicitly by the
present Contract.
ILLNESS: A sudden incident which occurs during the Journey for which treatment is essential in order to maintain life
and/or to provide alleviation from the pain, suffering or lesions.
HOSPITAL: The organization that undertakes the accommodation of patients for the provision of diagnosis and treatment.
VEHICLE: The automobile or motorcycle used by the Insured, for the transfer to the first point of departure in the place of
residence or domicile, not older than 10 years.
BAGGAGE/LUGGAGE: The personal property that the Insured uses for the Journey.
VALUABLES: Photographic cameras, telecommunication, audiovisual, electronic and stereo equipment their accessories
and consumables, antiques, jewellery, clocks, precious stones, objects made of or that contain gold, silver or other precious
metals, furs, silks and perfumes.
PERSONAL ACCIDENT: Bodily injury that is caused exclusively from violent, accidental and by external and visible means,
during the Journey of the Insured and constitutes the exclusive cause of death or permanent total or partial disability.
EXCESS: Uninsured amount which is subtracted first before the reimbursement from the corresponding cover of insurance.
NATURAL DISASTER: All Natural destructions (without limitation) caused by such elements as earthquakes, tidal waves,
hurricanes, storms, volcano eruptions, floods, etc.
WAR: Hostilities or use of military force from any nation or race for economic, geographic, nationalistic, political, racial,
religious or other aims.
TERRORIST ACT: Actual or threatened use of means, force or violence with direct or indirect scope the cause of damage,
wound or agitation, aiming at the human life, property or possessions or at government for the achievement of financial,
national, nationalistic, political, racial or other aims.
STRIKE: Any form of workers’ movement, disturbance or agitation with intention the hindrance or the interjection of
provision of services or production.
 
SECTION 2. DIRECTIONS FOR CLAIMS
 
In the event of an accident or Illness of the Insured with forecast for hospitalization, the Insured or anyone acting on his/her
behalf, should contact the insurance company immediately at + 48.22.490.8532 (24 hours a day), so that the cover is
confirmed in order to arrange for the direct payment of expenses, otherwise the insurance company may not cover it. For
every other case of Incident, the Insured should contact the insurance company within 30 (thirty) days from the day of
Incident, providing:
  •  The Insurance certificate number and the information indicated on it.
  •  Description of the Incident.
  •  Original Medical information and receipts.
  •  Original relative elements and proofs.
All additional related documents not provided, will be obtained at the expense of the Insured.
 
SECTION 3. TERMS AND CONDITIONS
 
Globy is constituted by the Directives, Advices, Terms, Conditions and Exclusions that are reported in the present Contract
which are applicable in all the sections of the present. Non conformity means that the insurance company may not cover
claims partially or entirely.
 
Part 1. Activation & Effective Period
 
1.1 More the one Incident during the Journey is covered unless a differentiation clause is indicated.
1.2 Vehicle cover is in effect upon departure from the domicile or place of residence for the Journey and expires when
the first port of departure is reached.
1.3 The remaining covers are in effect upon departure from the country of domicile or permanent residence for the
Journey and expire upon return from the Journey to the country of permanent residence.
 
Part 2. General Terms
 
2.1 When travelling within the European Union, the Insured should make use of the form for the Retributive Agreement of
Health of the European Union. For information regarding the supply of the form, the Insured may contact the
insurance company.
2.2 If the Insured needs immediate medical care, the insurance company must be notified immediately.
2.3 In the event of death of the Insured, the insurance company maintains the right to require an autopsy before or after
the burial, on the expense of the legal representatives of the Insured.
2.4 In the event that Medical transfer is required, only normal transportation means will be utilized for transport from a
point which is accessible to them.
2.5 Globy covers are expressed in Euros. For expenses paid outside of Europe, benefits are paid in the official exchange
rate of the local currency to the Euro, at the day of the transaction.
2.6 Benefits for each Incident, cover in total up to the exhaustion of the indicated sum on Section 5 (Table of Covers) for
the particular cover per Insured, after the application of any applicable Excess and of any amount compensated by
any other insurance company or third party up to the actual cost of the damage in total compensation.
2.7 The Insured should allow the representatives of the insurance company to examine him/her, to inspect the medical
records and make available all useful elements for the assessment of the Incident.
2.8 In case of any Incident, the Insured should notify the insurance company in order to activate the cover and to inform
for the compensation or benefit from any other third party.
2.9 In case any Incident that is covered by this Contract is also covered by another insurance contract or third party, the
insurance company will only pay its corresponding share last; up to -in total compensation- the corresponding
insured amount on the Table of Covers for the Globy Program selected.
2.10 The Insured owes to follow all the Directives, Advices, Terms, Conditions and Exclusions of this Contract, in order to
avoid rejection of coverage.
2.11 The Insured should assist the insurance company to recover any payments that have been made which are actually
covered from any other insurance contract or third party.
2.12 The Insured should compensate the insurance company inside 30 days from the day of the demand, any sum which
was paid to or guaranteed on his/her behalf but it is actually not covered by this Contract.
2.13 No return of premium is allowed after the legal renunciation period or the expiration of the Contract or past the
effective date of any cover of this Contract.
2.14 The Insured should not undertake any responsibility that commits the insurance company without the prior consent of
the insurance company.
2.15 The insurance company has the right to regulate ipso jure all issues that result from or in relation to claims, on behalf
of the Insured.
2.16 The insurance company will not cover any Incident that was caused due to the Insured’s failure to act in a
responsible and prudent way in order to deter from it or didn’t take care of his/her property.
2.17 The insurance will be cancelled and the Insured will be prosecuted in the event of intended distortion, falsification,
false description or dissimulation of circumstances or materials.
2.18 The Insured will not factor in the decision for the choice of and the order of claims that will be compensated. All
these decisions will be made strictly by the insurance company.
2.19 The insurance company is not liable for any claim, obligation, entrustment, agreement, expense, demand, cession or
transfer of any benefit arising from this Insurance.
2.20 The Insured must follow the advices of the insurance company for the handling of an Incident and must not
negotiate, pay, arrange or recognize any claim without the prior explicit consent of the insurance company.
2.21 The insurance company can act on behalf of the Insured, in order to recover or ensure compensation from third
parties, for an Incident that was covered by the Contract. The sum that will be recovered or ensured will belong to
the insurance company.
2.22 The Insured (depending on the Incident) should retain any destroyed items or tickets which have not been used and
provide them to the insurance company.
2.23 The insurance company manages the information and personal data of the Insured, in compliance with the directives
of the Committee of Protection of Personal Data.
2.24 All ticket benefits issued from the Contract will be issued exclusively by the insurance company and will be by Air -
Economy Class, or by Railway, Ferry or Road Transportation - A’ Class.
2.25 This Contract is regulated, interpreted and is in effect according to the Greek legislation. The English version of the
Terms, Conditions and Table of Covers, supersedes any version in other languages. In the event of conflict between
the insurance company and the Insured as for the interpretation of the Contract, the conflict will be resolved by the
competent courts of Greece in Athens.
 
SECTION 4. EXCLUSIONS
 
Part 1. Medical Incidents, when the Insured:
 
1.1 Travels, contrary to advices of doctor or physiotherapist.
1.2 Travels in order to receive medical advice or diagnosis, to be submitted in medical or chirurgical intervention, to
receive treatment or to voluntarily interrupt pregnancy.
1.3 Was aware of a medical or physical condition or Illness or disease his/her’s or of any other individual who may
influence the travel arrangements, prior to time the travel arrangements were made.
1.4 Suffers from lunacy, intellectual Illness, sentimental or psychological trauma, concern, depression or fear of flights or
travel.
1.5 Is in a waiting list to receive Hospital treatment.
1.6 Is expected to give birth within 4 (four) months, following the date of return from the Journey.
1.7 Is aware of a terminal diagnosis.
1.8 Has an Incident resulting from hospitalization or treatment prior to the Journey or that should continue during the
Journey.
 
Part 2. Other Incidents of the Insured, resulting directly or indirectly from:
 
2.1 Cancellations after check-in or due to a Strike of any involved party, organization or company.
2.2 Damages or claims caused with deceit or because of omission of the Insured or of persons for which the Insured is
responsible for.
2.3 Incidents which have not been reported to the insurance company, within 30 days from the day of the occurrence.
2.4 Incidents that require a police report, for which an authenticated by the local authorities copy of the police report is
not submitted or for which a report to the authorities was not filed within 24 hours from the time of the Incident.
2.5 Purchases of items without the corresponding legal receipts.
2.6 Damages, cancellations and unwillingness to fulfil obligations or any other problem that influences the smooth
conduct of the Journey due to bankruptcy, insolvency or economic hindrances of any enterprise or individual who is
involved in the conduct of the Journey.
2.7 Damage caused from leakage of dust, liquids, foods or oils or from insects, moths or parasites in the Insured’s
Baggage.
2.8 Damage, fracture, scratching or dysfunction of Valuables, equipment, fragile objects, audiovisual means, prescription
or sun glasses, dentures, oral prosthetic bridges, hearing aids and artificial body parts packed in the Baggage.
2.9 Damage caused by Natural Disaster.
2.10 Radiation, or infection caused by radioactivity, nuclear fuels or outcast, atomic explosions, radioactive toxic
substances or matters of any nuclear component.
2.11 War, civil War, invasion, revolt, revolution, use of military force, Terrorist Act or attempt of dissuasion or appeasement
of a Terrorist Act.
2.12 Participation of the Insured in games and sports professionally or in competitions or in trials or training for such
games or sports or participation in flying or dangerous or extreme sports, climbing, explorations and diving, hunting,
flights or training as a pilot or as a member of staff in an airplane or a marine vessel.
2.13 Use of Vehicles for which the Insured does not hold a proper legal license to operate.
2.14 Deliberate exposure of the Insured in exceptional or unprovoked danger (with the exception of an effort to save a
human life), self-destruction, suicide, attempt of suicide or deliberate self caused wound.
2.15 Non-organised land trips in inter-Asia or inter-Africa (apart from trips with train).
2.16 Participation of the Insured in War operations, military service in armed forces or participation in criminal acts.
2.17 Use or infusion of medication (except if they are provided with a prescription from a specialist doctor, with the
exception of substitutes of narcotics or narcotic substances), alcoholism, intoxication or other abuse by the Insured.
2.18 Wound, Illness or death of the Insured, attributable to aphrodisiac diseases, to the HIV virus, to AIDS or to ARC
and/or any variation of the previous.
2.19 Any Incident that is caused directly or indirectly by epidemics and/or pandemics.
 
Part 3. The insurance company will discontinue the coverage of the Insured, for:
 
3.1 Consequent expenses of an Incident without the communication with and consequently the further approval of
expenses from the call center of the insurance company.
3.2 Voluntary departure, without the previous approval of Medical personnel of a first aid center or hospital.
3.3 Rejection of the proposed by the insurance company transportation or repatriation means by the Insured or by a third
party acting on his/her behalf.
 
 
SECTION 5. TABLE OF COVERS
 
 
 
 

Cover Limits per person
COVER 1. ASSISTANCE, MEDICAL AND HOSPITALIZATION EXPENSES
Covered Incidents are the sudden illness(under 70 years old) and the accident (all ages)
of the Insured or a member of the Insured’s Family.
Transport to transfer the Insured to the nearest emergency treatment center or hospital, due to an incident during the Journey which cannot be treated effectively at the location where it occurred.
€ 1.000
Transport from the emergency treatment center to the nearest hospital, provided that hospitalization of the Insured is deemed necessary, following an Incident during the Journey.  Excess € 50.
Unlimited
Medical and hospitalization expenses of the Insured and up to 30 days from the day of the Incident or until the moment when authorisation is given to the Insured by the treating hospital doctors to travel.  Excess €75.
€ 30.000
A round trip ticket to a companion, to travel to the location of the Insured so that the companion can accompany the Insured during the repatriation when the Insured’s hospitalization forecast exceeds 7 days or 48 hours in case the Insured is a minor or handicapped with special needs.
€ 750
Companion’s accommodation expenses up to 5 days for the repatriation.
€ 100
per day
Curtailment of the Journey of the Insured when it’s deemed necessary following hospitalization during the Journey, with means and on dates different from the initially scheduled in the itinerary.
Unlimited
Repatriation of the Insured’s immediate Family, consequence of Journey curtailment of the Insured or repatriation of the Insured’s remains, if they are also Insured.
Unlimited
Expenses for a companion, to travel to the location of the Insured, in order to accompany the minor Family members who accompany the Insured in the Journey but the Insured is not able to take care of, due to an Incident.  Cover includes the cost to change the minors’ return date of the tickets.
Unlimited
Interpreter’s expenses when it’s necessary for communication, in case of hospitalization of the Insured during the Journey.
€ 1.000
Translation of the medical file of the Insured, if it’s required, in case of hospitalization during the Journey between Greek, English, French, German, Italian or Spanish.
Unlimited
Tickets for Journey curtailment of the Insured and one co-travelling companion, also Insured, and due to death or hospitalization forecasted to exceed 7 days, of an immediate Family member of the Insured.
€ 750
Compensation of expenses for medical treatments for up to 30 days after the repatriation following hospitalization due to an Incident during the Journey and following the treating doctor’s at the hospital directions.
€ 500
Expenses to send medication of chronic Illness to the Insured during the Journey, if the medication cannot be supplied locally.  Delivery will be made in strict accordance to the local legislation of import of medicines of the country in which the Insured is located and provided that such or similar medication does not exist in the local market.  Cover does not include the cost to purchase the medication.
Unlimited
In case of death of the Insured due to an Incident during the Journey, expenses for the repatriation (transport only) of the Insured’s remains.
Unlimited
A round trip ticket and accommodation of a Family member to accompany the remains of the Insured.
€ 900
Telephone medical advice to the Insured for Incidents during the Journey.
UnlimitedService
Medical advice to the Insured’s Family members residing in his/her house while the Insured is travelling.
Locating, recommendation of and when necessary communication with the nearest doctors, specialists, emergency centers and hospitals in the event of an Incident of the Insured during the Journey.
Communication with the Insured’s Family, in the event of an Incident during the Journey.
 
 
 
Cover Limits per person
COVER 2. BAGGAGE
Compensation of material damage to the checked-in Baggage of the Insured, consequence of fire, explosion, fracture or robbery or loss by the official carrier.  Compensation is limited to € 350 per baggage.  Maximum compensation per item within the baggage or of the baggage itself is € 150.  Every item will be compensated based on its actual value at the time of the Incident and based on ageing, as per the original purchase receipt or pricing of equal or similar items when original receipts are not available.
€ 500
Compensation for purchase of items of first need, consequence of delay of arrival of the checked-in baggage of the Insured for more than 6 hours from the time of the Insured’s arrival at the first final destination of the Journey.  Alternatively, compensation to send a replacement baggage up to 20 kilos to the Insured, following delay of delivery of the checked-in Baggage for more than 12 hours from the time of arrival of the Insured at the first final destination of the Journey.
€ 100
IMPORTANT GENERAL ADVICE AND OBLIGATIONS
1.       Valuables, money and important documents should not be contained in the checked Baggage.
2.       Valuables, money, documents and personal items should not be left unattended or in care of persons unknown to the Insured.
3.       If the Insured carries particularly precious objects in the Journey, these should be secured with a separate insurance contract as certain terms and conditions of Globy do not cover them.
4.      The Insured should not carry more cash than necessary and must use Travellers Checks and make use of secured safes, when they are available.
5.      In the event of loss, theft, damage or misdirection of baggage, the Insured must require immediately a Property Irregularity Report and a written confirmation of compensation or other benefit from the carrier (airlines, etc) or their official representatives.  In most flights, the airlines are liable for loss, theft or damage of baggage and cover up to US$20,00 per kilo of checked baggage and up to US$400,00 for hand baggage (unchecked handbags).
COVER 3. ADDITIONAL COVERS
Cash transfer to convenience the Insured during Journey, in the event of loss or theft of money or legal entanglement of the Insured as a consequence of an Incident during the Journey, following guarantee of repayment of the transferred amount within 30 days from the day of the fronting.
€ 1.000
Provision of contact information, in the event of loss or theft of credit cards or Traveler’s checques of the Insured during the Journey, in order to proceed with the necessary steps for their cancellation or substitution.
Unlimited Service
Compensation of expenses, for the calls of the Insured from a land phone for the communication with Globy, in the event of any Incident during the Journey.
€ 300
Expenses for one hotel overnight of the Insured and up to one also Insured companion, in case the Insured is not able to depart on time to return from the Journey, due to theft or loss of official documents essential for his/her return trip, on the scheduled date.
€ 75
per person
€ 750
per Journey
Expenses for road repair or towage to the nearest service shop, in the event of a breakdown of the Vehicle of the Insured on the way to the point of departure for the Journey in the domicile or place of residence.  Missed departure due to the breakdown is not covered.
€ 130
Compensation of the cost of a Taxi from the location of the Insured’s Vehicle, in the event of towage of the Vehicle, if it’s necessary in order to try to reach the departure point on time for the Departure.  Missed departure due to the breakdown is not covered.
€ 75
COVER 4. PERSONAL ACCIDENT
Compensation to the beneficiaries in the event of death of the Insured from an accident during the Journey, or
€ 30.000
Compensation to the Insured in the event of permanent disability from an accident during the Journey in a percentage proportional to the degree of disability, taking the cover amount indicated as 100%.
€ 30.000
The maximum limit for Cover 4 (Personal Accident) is € 240.000 per Incident and per Journey in total for all the Insured persons travelling.